Privacyverklaring

Martine Peek en Nilke Duinkerken van de maatschap Ergo Dichtbij (hierna te noemen Ergo Dichtbij) zijnde zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Ergo Dichtbij beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Ergo Dichtbij is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Overal waar u in deze tekst leest over uw persoonsgegevens kan dat betrekking hebben op onze cliënten maar ook op onze werknemers en andere relaties wiens persoonsgegevens door onze praktijk worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Ergo Dichtbij verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffenover een identificeerbare natuurlijke persoon. Ergo Dichtbij gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens

Onze praktijk moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van ergotherapeutische behandelingen. Op grond van wettelijke verplichtingen (WGBO) zijn wij verplicht uw medisch dossier 15 jaar te bewaren. Na afloop van deze bewaarperiode vernietigen wij uw gegevens. Onze praktijk bewaart uw gegevens elektronisch. Als u een contact-of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Ergo Dichtbij om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt Ergo Dichtbij ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt verzending van uw gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Cookies

Onze websites gebruiken cookies, hiermee kunnen we bijvoorbeeld informatie opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen, maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. In principe zijn al onze cookies zogenoemde “functionele” of “analytische” cookies, maar het kan voorkomen dat ook andere cookies worden gebruikt (bijvoorbeeld door bepaalde bepaalde embedded videos) of dat er toch ook ‘tracking-cookies’ worden geplaatst.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Uw privacyrechten

U heeft recht op informatie over onze gegevensverwerking met betrekking tot uw persoonsgegevens (artikel 13 en 14 AVG), recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15AVG), recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16AVG) en/of recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (artikel 17AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18AVG) door Ergo Dichtbij. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een inzageverzoek per e-mail doen. Uw verzoek handelen wij kosteloos binnen 4 weken af. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook zo’n verzoek handelen wij kosteloos binnen 4 weken af. U kunt uw verzoeken sturen aanof mailen naar: Ergo Dichtbij Overtoom 15 1901 EW Castricum Info@ergodichtbij.nl

Collectieve Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (Martine Peek). Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de AP leest u meer hierover: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren. Deze privacyverklaring is aangepast op 11 september 2019.